Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ là P.1011 – CT5A – Xa La – Hà Đông
– Email: thietbikhachsan01@gmail.com
– Điện thoại: 02462963063